ورود/

مجموعه نت های آبژ

سلفژ-1
نت دشت جام تار

هزینه دوره:

۲۵۰.۰۰۰ ریال

سلفژ-1
نت مثنوی تار

هزینه دوره:

۲۵۰.۰۰۰ ریال

سلفژ-1
نت لیلی مجنون تار

هزینه دوره:

۲۵۰.۰۰۰ ریال

×

 

با درود فراوان

× .